תנאי שימוש

כללי

ברוכים הבאים לאתר https://www.edrdesignaward.com/ (להלן: "האתר"), המופעל על ידי פרס אדמונד דה רוטשילד לעיצוב (להלן: "מפעיל האתר").

תנאי השימוש להלן (להלן: "תנאי השימוש") מסדירים את היחסים בין מפעיל האתר לבין כל אדם העושה שימוש באתר ובכל המידע והשירותים המוצעים בו (להלן: "המשתמש"), והם מהווים הסכם משפטי מחייב בין מפעיל האתר לבין המשתמש.

אנא קרא בעיון את תנאי השימוש בטרם השימוש באתר, שכן השימוש בו ייחשב להסכמה מצדך לתנאי השימוש. אינך חייב להסכים לאמור בתנאי השימוש, אולם אם אינך מסכים לאמור בהם, עליך לצאת מהאתר ולא לעשות בו כל שימוש.

מפעיל האתר יהיה רשאי בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי ובכפוף להוראות הדין, להפסיק את פעילות האתר, באופן זמני או לצמיתות, מבלי לתת כל הודעה מוקדמת. מפעיל האתר לא יהיה אחראי לאובדן מידע ו/או נזקים כלשהם הנובעים או הקשורים בהחלטה להפסיק או להשהות את פעילות האתר, בהתאם ובמידה האפשרית לפי הדין החל.

החלוקה בתנאי השימוש לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות. כל האמור במסמך זה בלשון זכר – אף נקבה במשמע. כל האמור במסמך זה בלשון יחיד – אף רבים במשמע.

שימוש באתר

הזכות לעשות שימוש במידע, בתכנים, ובשירותים המצויים באתר נתונה לשימושו האישי והפרטי בלבד של המשתמש, אין לעשות כל שימוש מסחרי בכל אלה והמשתמש אינו רשאי להרשות שימוש כלשהו במידע, בתכנים כאמור לצדדים שלישיים כלשהם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.

המשתמש מתחייב שלא לקשר (link) לאתר ו/או ליצור סביבת דפדפן, תיחום (frame) או יצירת העתק (mirror) של האתר באתרים אחרים, בלי הרשאה מראש ובכתב של מפעיל האתר.

המשתמש מתחייב כי בעת השימוש שלו באתר ובשירותים או בתכנים המוצעים בו הוא יפעל לפי כל דין ולא יפר ו/או יפגע בזכויות המשתמשים לפרטיות וזכויות אחרות, או יאסוף מידע אישי מזהה אודות משתמשים אחרים ללא הסכמתם המפורשת.

המשתמש מתחייב שלא לפגוע, להכביד או לשבש את פעולת האתר או השרתים המאחסנים את האתר, או למנוע או להגביל את הגישה לאתר.

מידע ותכנים באתר

השימוש באתר, במידע ובתכנים הכלולים בו ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) וללא כל התחייבות או אחריות מכל סוג של מפעיל האתר ו/או מי מטעמו לטיב, לאיכות, להיקף, לסוג, למידת הדיוק ו/או לאמינות התכנים שיוצעו במסגרת השירותים הניתנים באתר. השימוש בתכנים המוצגים באתר ו/או בשירותים המוצעים בו ייעשו על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.

האתר עשוי לכלול אי-דיוקים או טעויות סופר ואחרות ומובהר בזאת למשתמש כי אין אפשרות למנוע שגיאות, ליקויים וטעויות בתכנים ו/או בדרך העברתם.

זמינות המידע, השירותים והמוצרים המוצעים במסגרת האתר אינה תמידית ולעיתים אף כפופה להסכמים של מפעיל האתר ו/או מי מטעמו עם צדדים שלישיים. מפעיל האתר יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לעדכן ו/או לבטל ו/או להסיר יישום, שירות או תוכן ספציפי מהאתר, מעת לעת, באופן מידי וללא התראה מראש ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

השימוש הרציף באתר תלוי, בין השאר, בזמינותן, תקינותן ושרידותן של רשת האינטרנט ו/או (לפי העניין) רשת התקשורת הסלולארית, אשר כידוע, בחלק מן הזמנים ו/או האזורים במדינת ישראל אינה מלאה ורציפה. מפעיל האתר, מנהליו ועובדיו, לא יישאו באחריות לכל הפסד, הוצאה, אובדן או נזק, לרבות נזק מיוחד, תוצאתי או עקיף, שנגרם בקשר לפעילות או אי פעילות של האתר, ובכלל זה (ומבלי לגרוע) בקשר לטעות, תקלה או כשל טכני או אחר בצפייה במידע ו/או בהורדת התכנים ו/או בתוכנם ו/או במועד העברתם.

הגבלת השימוש באתר

מפעיל האתר יהיה רשאי לחסום, להגביל או למנוע ממשתמש מלעשות כל שימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים דרכו בכל אחד מהמקרים הבאים:

המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;
המשתמש הפר תנאי מתנאי השימוש;
לפי שיקול דעתו הסביר של מפעיל האתר בנסיבות עניין ספציפי;
המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע במפעיל האתר, במי מטעמו ו/או בצד ג' כלשהו, לרבות משתמשים אחרים באתר או בפעילות התקינה של האתר.
לצורך הגנה על אינטרס חיוני של מפעיל האתר ו/או משתמשי האתר ו/או הציבור.

המשתמש מסכים כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של מפעיל האתר, במקרים בהם מפעיל האתר יחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם תנאי השימוש ו/או כל דין, הוא יהיה רשאי להפסיק פעילותו של המשתמש באתר, לרבות על ידי חסימת מספר IP או כל פעולה אחרת, להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש לרשויות הרלוונטיות ו/או לצדדים שלישיים וכן כל פעולה אחרת אשר מפעיל האתר ימצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינו ו/או על זכויותיו ו/או זכויות צדדים שלישיים.

למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מפעיל האתר ו/או מי מטעמו בגין האמור לעיל ואין בחסימה, הפסקה או הגבלת השימוש על ידי מפעיל האתר כדי לגרוע מחובתו של המשתמש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי שימוש אלו.

מדיניות פרטיות

למדיניות הפרטיות של האתר, לחץ כאן.

קניין רוחני

מלוא זכויות הקניין הרוחני (מכל סוג שהן), לרבות סימני המסחר, הסודות המסחריים וזכויות היוצרים, בין אם רשומים ובין אם לאו, באתר ובכל חלק בו, לרבות (ומבלי לגרוע): תכנים, מוצרים ושירותים המוצעים בו, עיצוב, look & feel, logos, ממשקים, מאגרי נתונים, קבצים, תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול באתר, בין בממשק החיצוני, בין בקוד מקור ובין בקוד יעד – הוא של מפעיל האתר בלבד ו/או של צדדים שלישיים, לפי העניין, והם מוגנים על ידי חוקי זכויות היוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. כל זכות שלא הוקנתה לך במפורש על פי תנאים אלה תישמר בידי מפעיל האתר ו/או של צדדים שלישיים בעלי הזכויות.

מפעיל האתר מעניק למשתמש זכות שימוש מוגבלת ומותנית באתר בכפוף לתנאים הבאים: (א) זכות השימוש אינה בלעדית; (ב) זכות השימוש כפופה לקיום הוראות תנאי שימוש אלה וכן להוראות כל דין; (ג) זכות השימוש הנה אישית והיא אינה ניתנת להעברה, להמחאה או להסבה ולא ניתן לתת בה רישיונות משנה; (ד) זכות השימוש הדירה ומוגבלת בזמן והיא עשויה להיות מבוטלת על ידי מפעיל האתר בכל עת ומכל סיבה שהיא ללא נימוק, על פי שיקול דעתו הסביר של מפעיל האתר בנסיבות העניין.

נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לתקן, להתאים, למסור, להנגיש, לתרגם, להפנות, לפרסם, להפיץ, להמיר קוד, להפריד, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, לבצע הנדסת-היפוך (reverse engineering), או למכור, להשכיר, להלוות באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, כל חלק מן המידע והתכנים הכלולים באתר ללא הסכמה מראש ובכתב של מפעיל האתר ו/או של בעל הזכויות בתכני האתר (לפי העניין). המשתמש מתחייב שלא להסיר או להפריד מתכני האתר כל הגבלות וסימנים המציינים זכויות קנייניות של מפעיל האתר או צדדים שלישיים, לרבות כל ההודעות הקנייניות המופיעות בהם (כגון ©, TM או ®).

האתר עשוי להשתמש ברכיבי צד שלישי הכפופים לרישיונות של צדדים שלישיים (להלן: "רכיבי צד שלישי"), בהם המשתמש רשאי להשתמש אך ורק בכפוף לעמידתו בתנאי הרישיון החלים על רכיבים אלו. במקרה של סתירה בין תנאי הרישיון של רכיב צד שלישי ותנאי שימוש אלה, תנאי הרישיון של רכיב הצד השלישי הרלוונטי יגברו, וזאת אך ורק בקשר עם רכיבי הצד השלישי. תנאי שימוש אלה אינם חלים על כל רכיבי הצד השלישי הנלווים ו/או הכלולים באתר, ומפעיל האתר אינו אחראי לכך. אין לראות באתר או בכל חלק ממנו כתוכנת "קוד פתוח".

הגבלת אחריות

בכל מקרה ובשום מצב מפעיל האתר ו/או מנהליו ו/או עובדיו לא יישאו בחבות או באחריות כלשהי לכל אחד מאלה:

לכל הוצאה, אובדן או נזק עקיפים, תוצאתיים או נסיבתיים (לרבות הפסד כלכלי, אבדן רווחים, אבדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו"ב), אשר יגרמו למשתמש או לצד שלישי כלשהו בקשר עם השימוש באתר ו/או מעשה או מחדל של מפעיל האתר ו/או מי מטעמו.

לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש בשימוש באתר ו/או במוצר ו/או בשירות הכלולים בו ו/או בכל הקשור עם מי מאלה (לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר) וכן לכל הוצאה, אובדן או נזק אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה במפעיל האתר, לרבות ומבלי לגרוע, כתוצאה מצו ו/או תקנה ו/או הוראה של רשות ממשלתית, לרבות צווי השבתה או מגבלות תנועה (לרבות כתוצאה מנגיף ה-COVID-19 או נגזרותיו) ו/או שהייה, שיתוק מהותי של מערכות התקשורת, רעידת אדמה, סופה, מחסור בחומרים ו/או בשירותים ציבוריים ו/או בשירותי הובלה, אש, שיטפון, פיצוץ, התפוצצות, תאונה, מגיפה, שביתה, השבתה, מהומות, הפרת הסדר הציבורי, מלחמה, פעולת טרור ו/או איבה וסגר ואלו לא יחשבו כהפרה של תנאי השימוש ולא יזכו את המשתמש בכל סעד ו/או זכות.

לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם מעשים או מחדלים של המשתמש ו/או צדדים שלישיים, לרבות, ומבלי לגרוע, ספקי תקשורת (לרבות בקשר לתקלה ו/או לשיבוש, זמני או קבוע, בקווי התקשורת) ו/או בקשר עם גישה בלתי מורשית, התקפות, פריצה וחדירה למידע (או ניסיון לבצע כל אחד מאלה) באמצעות קווי תקשורת או רשת תקשורת אחרת.

לכל הוצאה, אובדן או נזק שייגרמו למשתמש כתוצאה מעדכון ו/או ביטול ו/או הסרה של תכנים מהאתר ו/או הורדת האתר (או חסימת הגישה אליה ו/או לחשבונו של המשתמש) לפרקי זמן סבירים ומקובלים לצרכי תחזוקה ו/או שדרוג. מפעיל האתר אינו מתחייב להודיע למשתמש מראש על חסימה או הורדת האתר לצרכים כאמור.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יתכן כי במסגרת השימוש באתר יספק מפעיל האתר קישורים והפניות לאפליקציות שונות ו/או לאתרים ודפים שונים ברשת האינטרנט, המופעלים על ידי צדדים שלישיים (להלן: "אתרים מקושרים") בהם יוכל המשתמש, בין היתר, לקבל או לרכוש מוצרים ושירותים שונים. ייתכן כי באתרים מקושרים אלו יתבקש המשתמש להירשם, למסור פרטים שונים וכיו"ב. המשתמש מסכים כי למפעיל האתר אין כל ידיעה, שליטה או אחריות לגבי הנעשה באתרים אלו. שימוש ומסירת פרטים והרשמה באתרים אלו אינה כפופה לתנאי שימוש אלה אלא לתנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דין. הגלישה לאתרים ודפים אלו, כמו גם כל פעולה אחרת שיבצע המשתמש בקשר אליהם הינן באחריותם של המשתמש ושל בעלי האתרים המקושרים בלבד ולמשתמש לא תהיה והוא מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים ו/או עקיפים כנגד מפעיל האתר ו/או מי מטעמו הנובעים מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ו/או במידע הניתן באתרים אלו.

שונות

מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את הוראות תנאי השימוש, כולן או חלקן, לפי שיקול דעתו, וללא קבלת הסכמת המשתמשים או יידועם מראש. שינויים מהותיים ייכנסו לתוקפם בתום שלושים (30) ימים ממתן ההודעה עליהם, למעט אם השינוי נובע מדרישה חוקית או רגולטורית או אז ייכנס השינוי לתוקפו על פי אותה דרישה. נוסחם המחייב של תנאי השימוש הנם אלה שיופיעו מעת לעת באתר. באחריות המשתמש להתעדכן בשינויים שחלו, אם חלו, בתנאי השימוש. המשך השימוש באתר לאחר ביצוע שינוי כאמור יהווה ראיה לאישור המשתמש בדבר קבלת השינויים.

הוראות תנאי שימוש אלה, אשר על פי טבען שורדות את סיום ההתקשרות בכדי לקיים את מטרות התנאים, יישארו בתוקף. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הסעיפים בדבר קניין רוחני, מדיניות פרטיות, הגבלת אחריות ושונות, ימשיכו לחול אף לאחר סיום ההתקשרות בין מפעיל האתר לבין המשתמש.

כל מחלוקות, טענות ותביעות בקשר לאתר לרבות, אך לא רק, בקשר עם התכנים, המוצרים והשירותים המצויים או המוצעים בו, ידונו על פי דיני מדינת ישראל, ללא כללי ברירת הדין שלהם. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי השימוש ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בישראל בלבד והצדדים שוללים במפורש סמכות של כל בית משפט אחר לעניין זה ותחולתו של כל דין זר.

במידה והוראה מהוראות תנאי השימוש, תקבע על ידי בית המשפט כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי, במידת האפשר, לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי השימוש ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט, אשר לא בוטלו או צומצמו.

כל שיהוי של מפעיל האתר בקיום זכות המגיעה לו או אי עמידה שלו על זכות המגיעה לו לפי תנאי השימוש או על פי דין, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כוויתור של מפעיל האתר על זכות כאמור.

כל תיקון לתנאי שימוש אלה לא יהיה בעל תוקף משפטי מחייב אלא אם כן נעשה בכתב על ידי מפעיל האתר.

 

 

תאריך עדכון אחרון: 10.01.2024